602 167 114 ~ Karlštejnská 518, Lety 252 29

Mgr. Petra Vrábliková je spolupracujícím advokátem advokátní kanceláře Ondruš a Ondruš a partneři, dynamické advokátní kanceláře se sídlem v Brně s větším zaměřením na oblast veřejného práva a práva obchodního, síť partnerů a spolupracujících advokátů je schopna a připravena poskytovat právní služby ve všech právních oborech po celém území České republiky.

Poslední zápisky


ČÍST DALŠÍ ČLÁNKY

Kdo jsem a co nabízím?

Advokátní kancelář Mgr. Petra Vrábliková nabízí široké spektrum právních služeb v oblasti občanského, obchodního, správního a trestního práva, na bázi tradičního způsobu výkonu advokacie, s lidským přístupem k řešení problémů lidí v každodenním životě v situacích běžných nebo méně běžných, při správě majetku nebo provozování malých a středních podniků. Poskytování právní služby znamená poskytnutí takové rady a pomoci, která s přispěním Vašich vlastních aktivit, nejméně v podobě rozhodnutí, povede k nalezení řešení a vyřešení Vaší záležitosti. Sídlo kanceláře je v malebném údolí řeky Berounky, v administrativním a kulturním centru Ganesha v centru Dobřichovic /odkaz/.

vrablikova.petra@gmail.com
602 167 114

Karlštejnská 518, Lety 252 29

Komu se věnuji

Fyzickým osobám – nepodnikatelům poskytuje naše kancelář poradu a pomoc ve všech situacích, kdy mohou potřebovat právní pomoc ve věcech majetkových (koupě a prodej nemovitostí, nájemní vztahy, reklamace zboží včetně nemovitostí, vyřizování dědictví nebo sepisování závěti, zastupování v řízení o náhradě škody, v jednání a řízení s příslušnými orgány veřejné správy o výši přiznaných důchodů nebo příspěvků, o uznání nebo zrušení invalidity, atp.), rodinně majetkových (předmanželské smlouvy, vypořádání společného jmění manželů, vymáhání výživného, sepisování dohod o vypořádání) nebo čistě osobních a rodinných (zastupování v řízení o rozvod manželství, o péči o děti, úpravu styku, sepisování dohod o výživném…, zastupování a právní pomoc v řízení podle zákona o sociální péči, zákona o sociálně-právní ochraně dětí). V některých případech je třeba navrhnout a prosadit komplexní řešení, někdy postačí rada, někdy to, když Vás může někdo vyslechnout. Zprostředkujeme rovněž zajištění souvisejících činností – poradu psychologa nebo psychiatra nebo jiného odborníka.

Záměrně neužíváme výraz občan, neboť všechny poskytované služby se týkají všech lidí, cizinci na území naší země řeší i celou řadu problémů, s nimiž se náš občan nesetká (řízení ve věcech azylu, povolování pobytu, otázky pojištění). I s těmi rádi pomůžeme. Fronty ve Zborovské však zvládnout neumíme.

Podnikatelům a živnostníkům nabízíme a poskytujeme veškeré právní služby související s podnikáním, v každodenním obchodním styku i při zastupování v obchodních sporech nebo v insolvenčním řízení, v rámci vnitřní organizace a řízení konkrétního podniku nebo provozovny, včetně pracovněprávních vztahů. Vedle toho kancelář poskytuje široký servis při jednání s orgány veřejné správy, úřady a institucemi, při získávání podnikatelských oprávnění, při výkonu kontroly, atd.

Dalším právnickým osobám, které primárně nejsou založeny k podnikání (Společenství vlastníků jednotek, občanská sdružení, příspěvkové organizace) poskytujeme veškeré právní služby od jejich založení, správy a jednání navenek, přes řešení konkrétních vztahů a sporů souvisejících s výkonem jejich činnosti.

Naše advokátní kancelář rovněž poskytuje veškerý právní servis obcím a dalším veřejnoprávním korporacím nebo uskupením, zejména malým obcím s malým administrativním aparátem.

Nabídka pravních služeb

Občanské a rodinné právo

Obchodní právo

Pracovní právo

Správní právo

Trestní právo

Ústavní a mezinárodní právo

Cena

Cenu právní služby sjednává advokátní kancelář individuálně podle každého případu, většinou se odvíjí od hodnoty sporu, délky zastupování a složitosti věci. Lze sjednat odměnu hodinovou, paušální odměnu či odměnu stanovit podle advokátního tarifu - Vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Naše advokátní kancelář při stanovení ceny služeb vždy přihlíží k možnostem klienta a hodnotě služby, která je mu poskytována, pro něj samotného.